Category Archives: พวงกุญแจ คริสเตียน

พวงกุญแจ ไม้กางเขน

20140917_150711    พวงกุญแจ ไม้กางเขน (Cross Keychain)  เป็นพวงกุญแจไม้รูปไม้กางเขน โดยสลักเป็นพระนามเยซู (Jesus) ทำจากไม้จริง โดนน้ำได้ไม่ล่อน ไม่บวม

ขนาด ความยาวประมาณ 100 mm. หนา 5 mm.

 

“…เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์…” ยอห์น 3:16

20140917_150726 20140917_150718